Strona poświęcona jest zbiorom znajdującym się w Muzeum Zamojskim w Zamościu oraz w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku /Ukraina/.
  Pełny wykaz zbiorów Muzeum Zamojskiego jest udostepniony w Katalogu Muzealnym "EMuz"  Strona została przygotowana w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (program Phare 2002, zarzadzany przez Euroregion Bug).  Związek Transgraniczny Euroregion Bug (ERB) utworzony został na obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy w 1995 roku przez władze terytorialne, rządowe i samorządowe województw: chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego, tarnobrzeskiego - strony polskiej oraz Obwodu Wołyńskiego Ukrainy. Porozumienie o utworzeniu ERB podpisane zostało dnia 29 września 1995 roku w Łucku na Ukrainie.


  Głównym celem utworzenia Euroreginu Bug była wola rozwijania współpracy na obszarach przygranicznych trzech państw członkowskich w następujących dziedzinach: zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu
i łączności, oświaty, ochrony zdrowia, kultury,sportu i turystyki, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych.


Трансграничне Об'єднання Еворегион Буг (ЕРБ) було створено на прикордонних територіях Польщі і України в 1995 році територіальними і урядовими властями, а також органами місцевого самоврядування воєводств: Хелмського, Люблінського, Тарнобжегського і Замостьського - з польської сторони, а також Волинської області на Україні. Угода про створення ЕРБ була підписаного 29 вересня 1995 року в Луцьку на Україні.

Головною метою створення Єврорегіону Буг була воля розвитку співпраці на прикордонних територіях трьох членських держав в наступних областях: територіального планування, комунікації, транспорту і зв'язку, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і туризму, охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації загрожаємих положень і стихійних бід, розширення контактів між жителями прикордонних територій, а також співпраці між організаціями, установами і суб'єктами господарської діяльності.