Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Miary, znaki. Urządzenia lasu.   

  Muzeum Zamojskie zaprasza nauczycieli biologii, geografii oraz zainteresowanych uczniów do zwiedzania nowo otwartej wystawy edukacyjnej „Miary, znaki. Urządzanie lasu”.

  1

  Na wystawie wyodrębniono zagadnienia:

  – historia urządzania lasu,

  – las który zaczyna się w koronach drzew ( nasiona, cechy drzewostanu nasiennego),

  – od liniału do GPS ( czyli plan urządzania lasu: znaki, przyrządy miernicze, mapy ogólne, tematyczne),

  – pomiar drzewostanu, regulacje prawno ? ekonomiczne bogactwa naturalnego.

  2

  Dla grup szczególnie zainteresowanych zaproszony leśnik wyjaśni trudne zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz opowie o swojej pracy.

  Ceny biletów: normalny 6 zł., ulgowy 3 zł. , oprowadzanie przez przewodnika 30 zł.

  Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty: dział oświatowy Muzeum 0-84 638 -64-94. e-mail:osw@muzeum-zamojskie.pl, biblio@muzeum-zamojskie.pl

  Urządzanie lasu ma swoją 200 letnią historię. Ludwik Plater inspektor lasów rządowych w ośmiu guberniach zachodniej Rosji wydał szereg aktów normatywnych, które stworzyły podwaliny pod rozwój nowoczesnej gospodarki leśnej.

  „Instrukcję dla nadleśniczych generalnych (wojewódzkich) o pierwszym zaprowadzeniu rocznych porębów” (1816), „Instrukcję dla mierniczych leśnych względem map sytuacyjnych” (1816), „Urządzenie Komisji Przychodów i Skarbu o pomiarze lasów” (1817), „Instrukcję dla urzędów leśnych o założeniu porębów” (1817), „Urządzenie sprzedaży drzewa z porębów” (1817), „Postanowienie względem ułożenia ustaw leśnych” (1818), „Instrukcję do tymczasowego urządzenia lasów” (1820), „Instrukcję dla Korpusu Leśnego” (1820), „Urządzenie manipulacji i rachunkowości leśnej” (1820).

  3

  Ważną postacią w historii urządzania lasów był prof. Jan Miklaszewski, który piastował stanowisko kontrolera lasów Ordynacji Zamoyskich do października 1918 roku. Po wojnie powierzono mu organizację leśnictwa w niepodległej Polsce. Położył podwaliny pod leśne prace badawcze. Wydał dzieło „Lasy i Leśnictwo w Polsce”, które w 1929 roku uznane zostało przez Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej w Paryżu za najlepsze dzieło literatury fachowej. W latach 1936-1939 rektor SGGW, wybrany w 1939 roku ponownie, prowadził tajne komplety i organizował szkolnictwo wyższe pod nazwiskiem Władysława Baranowskiego, zmarł 5 lutego 1944 roku w Warszawie.
  Po uzyskaniu niepodległości ustanowione zostały dwa ważne akty prawne regulujące gospodarkę w lasach prywatnych: w 1919 r. dekret o organizacji urzędów ochrony lasu oraz w  1927 r. ? rozporządzenie Prezydenta R.P. o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa.
  Od lat obowiązują dwie podstawowe zasady w zagospodarowaniu lasu, trwałość produkcji i ciągłość użytkowania. Aby te dwie zasady mogły być realizowane konieczne są plany urządzania lasu. Plany urządzania lasu wymagają określenia wielkości etatu użytkowania, prowadzenia hodowli lasu poprzez odnowienia i pielęgnację. Konieczny jest plan użytkowania głównego w przestrzeni czasowej i przestrzennej z wykazami cięć użytkowych, rębnych i przedrębnych. Plan urządzania lasu to skomplikowane i wieloaspektowe działanie. Aby przygotować taki plan konieczne są niezbędne informacje o lesie.
  Wystawa pokazuje to skomplikowane zagadnienie urządzania lasu.

  4