Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Archeologia – artykuły   

  Jerzy Kuśnierzi
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

   

  NACZYNIE KULTOWE (KERNOS) KULTURY POMORSKIEJ Z ŻUKOWA STAN.1 POW. ZAMOJSKI, WOJ. LUBELSKIE

   

  W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego znajduje się część wyposażenia grobu kultury pomorskiej odkrytego w 1960 roku w Żukowie, gm. Grabowiec, woj. lubelskie(ryc.1). Wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Żukowie zostało częściowo zbadane przez dr Jana Gurbę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród eksplorowanych obiektów znalazł się wspomniany grób kultury pomorskiej wyposażony w grupę naczyń ceramicznych. W zbiorach Muzeum Lubelskiego zachowały się 4 naczynia: naczynie wazowate o czarny powierzchniach, z obecnym w domieszce tłuczniem kamiennym i piaskiem (ryć. 2, 2), naczynie wazowate z chropowaconym brzuścem i gładką szyjką, o powierzchni brunatnej, z obecnym w domieszce tłuczniem ceramicznym i piaskiem (ryć. 2, 3); naczynie wazowate o nisko umieszczonej największej wydętości brzuśca, chropowacone, o powierzchniach brunatnych, z tłuczniem ceramicznym w domieszce (ryć. 2, 3); ręcznie wykonane naczynie wazowate (…)
  czytaj więcej:
  artykuł_KERNOS(pdf)

  stars

  Andrzej Urbański
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Osady, cmentarzyska, grodziska.
  Ślady osadnictwa pradziejowego i z okresu wczesnego średniowiecza na Roztoczu.

  Obszar opracowania obejmuje część Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) zajętą przez Roztoczański Park Narodowy i bezpośrednio sąsiadujące z nim tereny Kotliny Zamojskiej i Sandomierskiej (J. Buraczyński 1997, s. 50). Grupy ludzkie zasiedlające te tereny na przestrzeni dziejów pozostawiły po sobie materialne ślady swojego bytowania w postaci reliktów obiektów obronnych, osiedli, miejsc pochówku zmarłych, jak również różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Badania i analiza tych źródeł pozwala na rekonstrukcję najstarszej historii wybranych obszarów, do czasów kiedy naukowcy mogą w znaczne większym zakresie korzystać z dokumentów pisanych.(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf 2,1MB)

  stars

  Jerzy Kuśnierz
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim.

  Wiosną 2003 r. mieszkaniec Szczebrzeszyna Stanisław Pochopień odkrył skarb wyrobów brązowych. W dniu 16 kwietnia 2003 r. wieczorem, wraz z synem, przy użyciu detektora metali penetrowali teren swojej posesji oraz najbliższe sąsiedztwo. Kończąc działanie z powodu zapadającego zmroku postanowili sprawdzić ostatni, bardzo słaby sygnał. Na głębokości ok. 15-20 cm pod powierzchnią ziemi natrafili na(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf),

  Artykuł opublikowany w: Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 2007, s. 371-402.

  stars
  Jerzy Kuśnierz
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Zygmunt Leski (1896-1965), archeolog z Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku – szkic biograficzny

  Zygmunt Leski urodził się 25.05.1896 r. w Warszawie jako syn Aleksandra Leskiego i Franciszki Puławskiej. Ochrzczony został w archikatedrze p.w. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie (metryka urodzenia 448/1896). Jako miejsce urodzenia ojca Aleksandra oraz stryja Jana wymieniana jest wieś Wiatka, w powiecie Opoczno, gm. Niewierszyn, parafia Dąbrowa (obecnie w powiecie piotrkowskim, woj. łódzkie). Wieś, licząca pod koniec XIX wieku 5 domów i 34 mieszkańców, wchodziła w skład dóbr Janikowice.(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf – 1,3MB),
  Drzewo genealogiczne rodziny Leskich (pdf)

  Źródło:
  Jerzy Kuśnierz,
  Zygmunt Leski (1896-1965), archeolog z Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk -szkic biograficzny, Muzeum Wołyńskie: przeszłość i teraźniejszość. Publikacja naukowa nr4. Łuck 2009, str. 21-30.